Azuma yokusen

Tokyo, Edogawa-ku.

Tsuru no yu

Tokyo, Edogawa-ku.