Sakae-yu, Shinjuku-ku

Tokyo, Shinjuku-ku.

Minowa-yu

Tokyo, Shinjuku-ku