Sekai-yu, Chuo-ku

In the top 10 of the hottest sento in Tokyo that reminds the Edo period bathhouse.

Sakae-yu, Shinjuku-ku

Tokyo, Shinjuku-ku.

Azuma yokusen

Tokyo, Edogawa-ku.

Hirama Onsen

[ Closed ] Tokyo, Tachikawa-shi

Aqua Dolphin Land

Tokyo, Katsushika-ku.

Minowa-yu

Tokyo, Shinjuku-ku

Arai-yu

Tokyo, Sumida-ku.

Ichi no yu

Tokyo, Nakano-ku.

Ginsen-yu

[ Closed ] Tokyo, Toshima-ku.