Takasago-yu

Tokyo, Toshima-ku.

Hirono-yu

Tokyo, Toshima-ku.

Taihei-yu

Tokyo, Adachi-ku.

Tsuru no yu

Tokyo, Edogawa-ku.

Tama no yu

Tokyo, Toshima-ku.

Aizen-yu

Tokyo, Itabashi-ku.

Shingetsu-yu

Tokyo, Toshima-ku.

Yama No Yu Onsen

Tokyo, Toshima-ku.

Ebisu-yu

Tokyo, Toshima-ku.